ترجمه مدارک

دارالترجمه رسمی در غرب تهران
فوریه 17, 2018
ترجمه متون
فوریه 21, 2018

در متن حاضر به ترجمه رسمی خواهیم پرداخت و درباره شرایط و اسنادی که برای ترجمه مدارک لازم و ضروری است اشاره خواهیم نمود. در ابتدای امر از ترجمه اسناد و مدارک هویتی خواهیم گفت.

شناسنامه : برای ترجمه شناسنامه که در واقع برای هر نوع سفر خارجی من جمله بازدید از اقوام، مهاجرت، اشتغال بکار و تحصیل لازم بوده و جزو مدارکی است که زودتر از سایر مدارک باید ترجمه گردد شرایطی برای ترجمه رسمی با تاییدات دادگستری و امور خارجه قید گردیده است که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت: اولین نکته ای که باید بدان توجه شود عکس دار بودن یا نبودن شناسنامه است. شناسنامه افرادی که سن آنها کمتر از 15 سال تمام است قابل ترجمه و تایید است ولی در صورتی که سن دارنده حتی یک روز از 15 سال تمام بیشتر باشد ترجمه و تایید آن دیگر امکان پذیر نمی باشد. بر روی عکس شناسنامه باید مهر سازمان ثبت احوال خورده باشد. بعضا مشاهده می شود که عکس شناسنامه تغییر کرده است یعنی عکس دیگری که دیگر مهر ثبت احوال روی آن نیست جایگزین عکس قبلی شده است. در صورت دستکاری عکس شناسنامه دیگر قابل ترجمه و تایید نخواهد بود. مهر سازمان ثبت و امضای مامور مربوطه  باید در پایین صفحه اول نیز وجود داشته باشد. همچنین در صورتی که در قسمت توضیحات شناسنامه مطلبی قید شده باشد آنها نیز باید دارای مهر ثبت و امضای مامور مربوطه باشد. و اما در قسمت ازدواج، طلاق و فوت. قسمت های ازدواج و طلاق شناسنامه باید به ترتیب به امضا و مهر برجسته سردفتر دفتر ازدواج و طلاق رسیده باشد. بدون وجود مهر برجسته امکان ترجمه و تایید شناسنامه وجود ندارد و شخص باید ابتدا حسب مورد با مراجعه به دفتر ازدواج یا طلاق نسبت به رفع نواقص مذکور اقدام نماید. اگر اداره ثبت احوال اصل شناسنامه را کپی برابر اصل نماید کپی شناسنامه نیز (بدون ارائه اصل شناسنامه) قابل ترجمه و تایید خواهد بود.

اما در خصوص نحوه ترجمه شناسنامه باید بگوئیم که طبق دستورالمعل اداره کل باید تمامی مندرجات را از ابتدا تا انتها ترجمه شود و اگر واقعه ای در آن درج شده باشد عینا ترجمه شود. در صورتی که واقعه ای مانند ازدواج، طلاق یا فوت یا کودکان در شناسنامه وجود نشده باشد مترجم باید قید نماید که تا تاریخ ترجمه مثلا در قسمت ازدواج و فرزندان اطلاعاتی درج نشده است.

آنچه باید مشتریان بدان توجه بسیار نمایند این امر است که شناسنامه خود را حتی قبل از ارائه به دارالترجمه بررسی نمایند. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که ثبت احوال یا دفتر ازدواج یا طلاق در درج اطلاعات مربوط به همسر یا فرزندان دچار اشتباه شده است مثلا تاریخ تولد یا شماره شناسنامه همسر یا فرزند اشتباه نوشته شده است. یا بطور مثال، تاریخ عقد یا شماره ثبت عقد در شناسنامه زوج و زوجه مطابقت ندارد.

مترجم با مشاهده این اشتباهات کاری نمی تواند انجام دهد بعبارت دیگر مترجم حق ندارد اشتباه موجود را تصحیح نماید و باید همان اشتباه را در ترجمه خود منعکس نماید. در اینجاست که مشتری برای برخورداری از ترجمه صحیح ابتدا خود شناسنامه اش را مرور نماید و در صورت وجود مشکل نسبت به رفع آنها اقدام کند.