ترجمه اسناد و مدارک

دارالترجمه
فوریه 25, 2018
The Single Best Method You Should Be Using for Writing a Paper Proposal Uncovered
فوریه 22, 2019

در خصوص ترجمه اسناد و مدارک اتباع بیگانه می توانیم به چند نمونه اشاره کنیم. اسناد و مدارکی مانند کارت تردد، کارت اقامت، نکاحیه، طلاق نامه، مدرک مربوط به فرزند خواندگی، وصیت نامه، مدارک مربوط به ارث و میراث، و مدرک مربوط به اهلیت.
در خصوص ترجمه اسناد و مدارکی مانند کارت تردد و اقامت باید بگوئیم که این دو مدرک قابل ترجمه و تایید نیستند البته اگر تبعه بیگانه از وزارت کشور نامه ای ارائه نماید که در رابطه با تردد یا اقامت وی در ایران باشد چنان نامه ای قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات امور خارجه و دادگستری را خواهد داشت.
در رابطه با اسناد و مدارک دیگر نیز باید گفت که این مدارک در مجموع مدارک مربوط به احوال شخصیه (vital statistics) شناخته می شوند که در قانون اساسی، قانون مدنی و ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه از آنها نام برده شده است. ترجمه اسناد و مدارک مربوط به احوال شخصیه اتباع بیگانه نیز در صورتی انجام می پذیرد که این اسناد و مدارک از مرجعی معتبر و ذیصلاح صادر یا به تایید چنین مرجعی رسیده باشند. در خصوص مدارک احوال شخصیه اتباع خارجی این مرجع عبارت است از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و یا استانداری محلی که تبعه خارجه در آنجا سکونت دارد. بعبارت دیگر اتباع خارجی برای ترجمه اسناد و مدارک خویش مثلا سند ازدواج باید به اداره کل مذکور یا استانداری محل اقامت خویش مراجعه نموده و مدارک خود را به تایید یکی از این دو مرجع برسانند و در این صورت است که دارالترجمه و دفتر ترجمه رسمی اجازه خواهد داشت اسناد و مدارک مذکور را ترجمه نماید و پس از آن ترجمه صورت گرفته را به تایید دادگستری و امور خارجه برساند.
دارالترجمه و دفتر ترجمه رسمی حامی (1081) در خصوص ترجمه اسناد و مدارک با مهر مترجم رسمی و نیز تاییدات دادگستری و امور خارجه فعالیت شایانی دارد و خدمات ترجمه را در کمترین زمان ممکن و با بهترین قیمت ارائه می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به شماره های 44287904 و 44287851 تماس حاصل نمایید.